eduroam University of Phayao

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยพะเยาได้สมัครเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (NationalRoaming Operator for Thailand :NRO)

phone

เกี่ยวกับ eduroam

เกี่ยวกับ eduroam

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจัก สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)

eduroam ทำงานอย่างไร?

eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น

โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

การใช้งาน

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก  eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งาน UP-NET เพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@up.ac.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานนผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

พื้นที่ให้บริการ

แผนที่แสดงจุดให้บริการเครือข่าย eduroam


คู่มือการใช้งาน eduroam

ติดต่อเรา

ที่อยู่

  • Office: ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
    มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • Email: citcoms@up.ac.th
  • Mobile:(66) 054466666 ต่อ 2280-2284

Social Media